Operatory arytmetyczne

Myślę, że nie trzeba tłumaczyć czym są operatory arytmetyczne. Ograniczę się tylko do ich przedstawienia z krótkim przykładem.

Dodawanie „+”
przykład:
int x = 10;
int y = 7;
Console.WriteLine( x + y );  // wyświetlenie w konsoli wyniku działania
Odejmowanie  „-„
przykład:
int x = 20;
int y = 10;
Console.WriteLine( x – y );  // wyświetlenie w konsoli wyniku działania
Mnożenie ” * „
przykład:
int x = 5;
int y = 5;
Console.WriteLine( x * y );  // wyświetlenie w konsoli wyniku działania
Dzielenie „/”
przykład:
int x = 10;
int y = 5;
Console.WriteLine( x / y );  // wyświetlenie w konsoli wyniku działania
Reszta z dzielenia „%”
przykład:
int x = 12;
int y = 5;
Console.WriteLine( x % y ); // wyświetlenie w konsoli wyniku działania

W powyższym przykładzie dla reszty z dzielenia wynikiem będzie liczba 2. Pamiętaj, że znak modulo ‚%’ to nie to samo co dzielenie ‚/’.

darmowy-kurs-csharp   Przy bardziej skomplikowanych działaniach z większą ilością nawiasów itp. obowiązuje, jak w matematyce, pierwszeństwo wykonywania działań.
darmowy-kurs-csharp   Kiedy wynikiem naszego działania może być liczba zmiennoprzecinkowa, wtedy musimy skorzystać ze zmiennych typu double a nie typu int.przykład dzielenia zmiennych typu int które dają wynik zmiennoprzecinkowy

int x = 81;
int y = 10;
Console.WriteLine(x / y);

Wynikiem naszego działania będzie liczba 8 mimo, że wynik dzielenia to 8,1. Dlaczego tak się stało? Ponieważ zmienne wykorzystane w tym działaniu są typu int, z typ ten reprezentuje liczby całkowite.

przykład dzielenia zmiennych typu double które dają wynik zmiennoprzecinkowy

double x = 81;
double y = 10;
Console.WriteLine(x / y);

Wynikiem naszego działania będzie liczba 8,1 i to jest prawidłowy wynik.

 

Typy danych

W języku C# każda zmienna lub stała ma przypisany odpowiedni typ danych.  Określa on jakiego rodzaju dane (wartości) będą przechowywane w danej zmiennej lub stałej. Typu danych określa m.in.:

  • Charakter danych. Czy jest to np. liczba całkowita bez znaku (typ: int) lub ciąg znaków (typ: string).
  • Przestrzeń przechowywania (ile dany typ zajmuje miejsca w pamięci).
  • Wartości minimalne i maksymalne jakie może reprezentować (innymi słowy zakres wartości).

Przy doborze typu zmiennej należy się kierować zasadą minimalizacji tzn. jeśli nie potrzebujemy „większego” typu to korzystamy z „mniejszego”. Przykładem może być byte i short. Zmienna typu byte może przyjąć wartość od 0 do 255 (włącznie z 255), a zmienna o typie short może przyjąć wartość od -32768 do 32767. Jeżeli wiemy, że wartość naszej zmiennej nie przyjmie nigdy wartości większej niż 255 to nie ma sensu korzystać z typu short bo typu short potrzebuje do reprezentacji 2 Bajty pamięci. W takim przypadku lepiej skorzystać z typu byte, który do reprezentacji potrzebuje tylko 1 Bajta.

Podstawowe typy danych

zestawienie typów danych

Przyjrzyjmy się jeszcze jednej właściwości typów. Na podstawie typu int zaprezentuję możliwość zwiększenia (a w zasadzie przesunięcia) zakresu zmiennej. Powiedzmy, że do zmiennej „a” chcemy przypisać wartość 2500000000 (dwa i pół miliarda). Jeżeli chcielibyśmy zadeklarować naszą zmienną „a” o typie int to zobaczylibyśmy błąd z powodu przekroczenia zakresu, gdyż zmienne typu int mogą przyjąć wartość od -2147483648 do 2147483647. W tym przypadku należałoby użyć typu long który daje już możliwość przypisania tak dużej wartości do zmiennej. Typ long potrzebuje jednak dwa razy więcej pamięci. Jeżeli wiemy, że nasza zmienna może przyjmować tylko wartości dodatnie możemy zastosować typ int bez znaku dodając do słówka int „u” (unsigned) na początku, czyli uint. To przerzuca jakby zakres ujemny na dodatnią stronę i tym samym zwiększa (podwaja) „dodatni” zakres typu uint, co obrazuje poniższy zrzut.

typ uint
Rysunek 2.1 Porównanie typów int i uint

Na rysunku widzimy deklarację zmiennej „c” typu int i próbę przypisania do niej wartości spoza zakresu. Kompilator od razu podkreśla błąd na czerwono.

Drugi przypadek to deklaracja zmiennej „d” typu uint i próba przypisania do niej tej samej wartości co w pierwszym przypadku. Błąd w takim przypadku nie występuję z uwagi na zwiększenie/przesunięcie zakresu typu.

darmowy-kurs-csharp  Przykład deklaracji i inicjalizacji zmiennej typu int (liczby całkowite). Pamiętaj, że liczby całkowite zawierają także liczby ujemne.int a = -300 ;
darmowy-kurs-csharp   Przykład deklaracji i inicjalizacji zmiennej typu double (liczba zmiennoprzecinkowa).double a = 30.55;
darmowy-kurs-csharp   Przykład deklaracji i inicjalizacji zmiennej typu char (typu znakowy).char x = ‚K';

Pamiętaj, że liczby to także mogą być znaki i znak ‚1’ nie oznacza w przypadku typu char liczby jeden tylko znak jeden.

darmowy-kurs-csharp   Przykład deklaracji i inicjalizacji zmiennej typu string (ciąg znaków)string x = „Ala ma kota”;
darmowy-kurs-csharp   Przykład deklaracji i inicjalizacji zmiennej typu bool (typ logiczny prawda/fałsz)bool x = false;

Zmienne

W trakcie tworzenia programu komputerowego musimy przechowywać pewne dane/wartości w celu ich późniejszego wykorzystania. Zmienna to miejsce w pamięci, które deklarujemy w celu przechowywania wartości określonego typu. Komputer musi wiedzieć, że w danym miejscu będziemy przechowywać dane o określonym typie np. ciąg znaków ‚Ala ma kota’.
Zmienną musimy na początku zadeklarować. Tworzymy w tym momencie obszar w pamięci gdzie będziemy przechowywać wartości zmiennej (przykład deklaracji zmiennej poniżej).

string a;   // przykład deklaracji zmiennej a typu string

później do zadeklarowanej zmiennej możemy przypisać wartość i mówimy wtedy o inicjalizacji zmiennej

a = "Ala ma kota";   // przypisanie wartości do zmiennej

Deklarację i inicjalizację zmiennej możemy przeprowadzić w jednym kroku.

string b = "Ala ma dwa koty";   
// deklaracja i inicjalizacja zmiennej w jednym kroku

Poniżej zrzut ze środowiska Visual Studio, które polecam do tworzenia aplikacji w C#.

Deklaracja i inicjalizacja zmiennych.
Obrazek 1. Deklaracja i inicjalizacja zmiennych.
darmowy-kurs-csharp   w nazwach zmiennych można używać cyfr ale nie mogą się one znajdować na początku nazwy zmiennej
darmowy-kurs-csharp   każdą zmienną możemy zadeklarować tylko raz. W przypadku zdublowania zmiennych otrzymamy komunikat (z Visual Studio)

„A local variable ‚nazwa_zmiennej’ is already defined in this scope”

darmowy-kurs-csharp   wielkości liter przy nazwach zmiennych mają znaczenie. Zmienna o nazwie ‚MojaZmienna’ to nie to samo co ‚mojazmienna’. Jeśli zastosujemy takie nazewnictwo możemy spodziewać się komunikatu

„The name ‚variable_name’ does not exist in the current context”

darmowy-kurs-csharp   w nazwach zmiennych nie korzystamy ze spacji
darmowy-kurs-csharp   zmienną można przetwarzać tylko z wartością